Categories
Aktuellt Vårt erbjudande

The capabilities of a yard management system

Inlägg på svenska följer nedan.

Frequent readers of our blog are well aware of the benefits for adopting a yard management system (YMS), either as standalone or as a complement to their transportation management system (TMS) or warehouse management system (WMS). In their report on trends within yard management technology and selection considerations, Gartner summarizes the key use cases well:

 • Process improvements (gate management, flow of goods and material in the yard, yard automation)
 • Visibility (of yard operations, of trailer location, product inventory stored in the yard)
 • Cost reduction (detention and demurrage expenses, dock labor)
 • Carrier analysis (follow-up on carrier commitments and performance, wait time and unload time)

Even if it could be considered as subsets of above use cases, we would add based on our experience and customer’s challenges:

 • Scalable and streamlined communication as automated check-in at the gate (or even before arrival) can easily be enhanced with information to the visiting drivers regarding site routines and safety instructions, tailored depending on the type of goods that is being loaded or unloaded. In unpredictable times, having the capability to rapidly adjust routines, and at scale communicate them, has for our customers been proven to be highly beneficial. Add on the complexity of drivers speaking foreign languages, something that is almost default in Europe, and you might recognize the benefits of this utilizing a YMS to communicate at scale in a, for the truck driver, relevant language.
 • Safety enhancement by ensuring that everyone who is moving in your yard is aware of the site routines and safety instructions. This is not only an important mitigator for costs and poor processes, but could more importantly be a difference between life or death. Truck drivers are (at least in Sweden) one of the groups that are most prone to workplace related incidents, and especially those with fatal outcome. Putting safety ahead of process improvements, visibility and cost reductions should be a high priority and an important driver to improve reputation among carriers and overall reduce reputational risk.
Image by Garner of the interplay and the important capabilities needed to reap the benefits from a YMS

To reap the benefits of a YMS, it is important to model the yard operations and the specific requirements for each site. However, there are 3 key capabilities that most logistics sites typically have and these are the ones worth focusing on in order to improve overall yard operations.

 1. Gate: the capability to manage access of trucks entering and leaving the yard. Depending on need and complexity, the gate can be manned or unmanned, or even fully automated. The gate passage is naturally the point in the yard management flow where check-in happens and it is recommend that the sites communicate their site routines and safety instructions at this step. Some of our customers even choose to implement knowledge checks at the end of the check-in to ensure that the driver has fully understood the instructions prior to being granted access to the yard.
 2. Yard: the capability to have visibility in the yard, i.e. knowing the location of trucks and trailers that need to be parked before loading or unloading. For the sites who manage “yards of yards” i.e. that have both long and short-term parking of trailers in their yards and thereby are extending the “warehouse” out into the yard, the capability also encompasses visibility for “spotters”, i.e. those who move trailers between docks and parking spots in the yard, in order to determine location and destination of trailers. In addition to location of trailers and trucks, this capability can also involve “audits” of goods and equipment such as weighing or temperature monitoring.
 3. Loading / Unloading Docks: the capability to schedule and call-in specific trucks to docks for loading and unloading. Combining this capability with slot booking either by a logistics planner or by the carrier ahead of arrival can improve workforce and production planning. As many of our customers don’t manage “yard of yards” on their site and sometimes end up having queues of trucks parked outside of their sites, being able to efficiently and timely call in carriers directly to the correct docks is critical to improve flow and reduce congestion.

Not all sites will weigh above capabilities equally, which is why we at Lup Technologies offer our customers the opportunity to pick and choose among the functionality that best meets their requirements, and when required scale and integrate with other systems and hardware to continuously improve their yard operations.


Återkommande läsare av vår blogg är väl medvetna om fördelarna med att implementera ett yard management system (YMS), antingen som ett fristående system eller som ett komplement till ett transport management system (TMS) eller lagerstyrningssystem (WMS). I deras rapport om trender inom yard management-teknologi och urvalskriterier vid val av YMS så summerar Gartner fördelarna väl:

 • Processförbättringar (in-/utpassage vid grind, flöde av gods och material i lastgården, automatisering av processer i lastgården)
 • Synlighet (aktiviteter i lastgården, trailerlokalisering, inventarier parkerade i lastgården)
 • Kostnadsreduktioner (kostnader för fördröjningar för tomma och lastade trailers, kostnader för arbetskraft vid lastkajen och i lastgården)
 • Analys av åkerier/speditörer (uppföljning av åkeriers och speditörers tjänster levererade och beteende på anläggningen)

Vi skulle även vilja lägga till följande två perspektiv till ovan baserat på erfarenhet från vårt arbete med våra kunder och deras utmaningar:

 • Skalbar och effektiv kommunikation eftersom en check-in vid in-/utpassage (eller till och med innan ankomst) enkelt kan kompletteras med information till de ankommande lastbilschaufförerna angående anläggningsrutiner och säkerhetsinstruktioner. I föränderliga tider så är förmågan att snabbt kunna anpassa rutiner och i större skala kunna kommunicera dem av stor vikt. Adderar man därtill komplexiteten som vi är vana vid här i Europa med chaufförer som inte pratar det lokala språket, så framgår fördelarna med att att kunna använda sitt YMS för kunna kommunicera på flertal språk tydligare.
 • Förbättrat säkerhetsarbete genom att säkerställa att samtliga som rör sig i anläggningens lastgård känner till rutiner och säkerhetsinstruktioner. Detta är inte bara en viktig parameter för att undvika kostnader för ineffektiva processer och flöden, utan kan även vara skillnaden mellan liv och död. Lastbilschaufförer är, iallafall i Sverige, en av de grupper som löper störst risk att skadas på arbetsplatsen, och framförallt när det gäller olyckor med dödlig utkomst. Att sätta säkerheten först, framför processförbättringar och kostnadsreduktioner borde vara en prioritering.
Bild lånad av Gartner som illustrerar sambandet mellan de viktiga komponenterna I ett YMS.

För att skörda frukterna från ett YMS så är det viktigt att först modellera och förstå de egna processerna i lastgården och lastkajen för att på så sätt kunna formulera en kravbild för anläggningen. Generellt sett så finns det dock tre nyckelkomponenter som de flesta logistikhubbar mer eller mindre behöver fokusera på i sin lastgård för att förbättra hanteringen.

 1. Grind: innefattar förmågan att hantera in-/utpassage av lastbilar till/från lastgården. Beroende på anläggningens behov och komplexitet så kan grindhanteringen vara bemannad eller obemannad, och i vissa fall även helt automatiserad. Grindpassagen blir naturlig en punkt i flödet där incheckning sker och denna punkt är också då vi rekommenderar att anläggningar kommunicerar sina rutiner och säkerhetsinstruktioner. En del av våra kunder väljer även att implementera kunskapsprov för att säkerställa att besökarna har tagit till sig och förstått instruktionerna innan de får tillåtelse att passera in till anläggningen.
 2. Lastgård: innefattar förmågan att öka synlighet i lastgården, det vill säga att veta var lastbilar och trailers befinner sig. För anläggningar med hög komplexitet i lastgården där trailers ofta står parkerade även under längre tid vilket innebär att lager delvis flyttas ut till lastgården (“yard of yards”), blir förmågan att även öka synlighet för personal som flyttar trailers mellan lastgården och produktion viktigt. Utöver lokalisering och synlighet, så kan denna förmåga även innefatta kontroller av gods och fordon såsom vägning eller temperaturmätning.
 3. Lastkaj: innefattar förmågan att kunna schemalägga och kalla in lastbilar vid specifika tidpunkter för lastning eller lossning. Att kombinera denna förmåga med tidsbokning, antingen av en logistikplanerare, speditör eller chaufför innan ankomst kan förbättra planering av både personal och produktion. Då många av våra kunder inte hanterar “yard of yards” på deras anläggningar, det vill säga att chaufförerna inte mellanlandar med sina trailers på en parkeringsplats utan istället blir inkallade direkt till lastkajen så skapas ofta köbildning utanför anläggningen. Att kunna planera flödet i förväg genom bokning och inkallning till lämplig lastkaj är kritiskt för att undvika trängsel.

Alla logistikhubbar värderar inte dessa förmågor lika, vilket är varför vi på Lup Technologies erbjuder våra kunder möjligheten att välja den funktionalitet som bäst möter deras behov. Och vid behov, skala och integrera med andra lösningar för att kontinuerligt förbättra deras processer i lastgården.

Categories
Aktuellt Säkerhet Vårt erbjudande

Om säkerhet i gråzonerna

2020 har onekligen varit ett turbulent år på många fronter, inte minst för flertalet av våra kunder inom tillverkningsindustrin. Vi är därför extra stolta över att våra kunder har valt att fortsätta utveckla sitt logistik- och säkerhetsarbete tillsammans med oss.

Under det gångna året har vi lagt kraft på att bredda integrationsmöjligheter för både hård- och mjukvara, där särskilt fokus har legat på förbättrat skalskydd. Flertal dialoger har kretsat kring möjligheter till AI-övervakning, grindhantering (gärna obemannad sådan), id-kontroller och alkotest, samtliga med syftet att öka effektiviteten och lyfta säkerheten i samband med inpassage.

Även om vi ser på denna utveckling positivt så reagerar vi ofta på att det sällan finns rutiner på plats för att hantera exempelvis utgångna eller felaktiga körkort eller kanske till och med alkotest som givit utslag. Och det är inte heller helt ovanligt att kontroller av denna typ inte ens sker. Inte sällan så ligger problematiken i att lastbilschaufförerna inte är anställda av anläggningarna, och därmed anser många anläggningar att det är underleverantörernas ansvar att säkerställa att denna typ av kontroller genomförs. Något som dessvärre inte alltid efterlevs. Detta är onekligen bekymmersamt och någon av aktörerna behöver ta ansvar.

Ett tydligt exempel på vad som kan ske och hur reaktionerna blir när det brister var då polisen tog en berusad yrkesförare som lastat gods på Ikea och därefter kört av vägen med nära två promille alkohol i blodet. En yrkeskollega reagerar starkt i Expressen:

“Det är för jävligt, och för jävligt att företagen inte tar större ansvar. Framför allt de stora företagen som Ikea som har resurser för det. Man kanske inte ska begära att en liten byasåg kan kontrollera alla förare, men jag undrar om inte de har bättre koll ändå, säger han.”
(Läs mer här)

Vi sticker inte under stolen med att vi håller med om att stora företag bör ta stort ansvar. Men vi tror också att det är möjligt och viktigt även för en liten byasåg att genomföra dessa typer av kontroller med hjälp av anpassade lösningar och rutiner för att hantera upptäckta felaktigheter.

Categories
Innovation Kostnadseffektivitet Vårt erbjudande

Innovation och transportsektorn – hur står det till?

Innovation och transportsektorn är inte alltid två begrepp som går hand i hand trots att det läggs mängder av resurser på forskning och utveckling (FoU). Majoriteten av investeringarna i FoU görs av privata företag (47 miljarder € under 2017) med framförallt bilindustrin i spetsen, samtidigt som den offentliga sektorn i Europa lade knappt 3,3 miljarder € under 2017, en siffra som också sjönk till 2,8 miljarder € under 2018.

Givet att bilindustrin leder FoU-skutan å branschens vägnar så är det inte förvånande att automatisering och utfasning av fossila bränslen (genom framförallt elektrifiering, cirkulära ekonomier och användning av förnybara resurser) är de två främsta innovationstrenderna, men en nästan lika stor trend som skiftet mot fossilfritt är digitalisering av infrastrukturen inom transportekosystemet.

Just digitalisering av infrastrukturen inom transportindustrin är givetvis någonting som vi på LUP brinner lite extra för då vi finns för att digitalisera det fysiska gränssnittet mellan transportföretagen och logistikhubbar. I praktiken innebär det att vi förenklar hanteringen av alla ankomster och avgångar med lastbilar med hjälp av ankomst- och avgångsregistrering, grindhantering utan mänsklig involvering samt dirigering av flöden inne på lastgårdar.

Då en hamn kan ha hundratals in- och utpasseringar på ett dygn och en modern fabrik kan ha 200 tidsstyrda utlastningar under en dag, så leder en digitalisering av gränssnittet i praktiken till en effektivare och säkrare transporthantering.

LUPNUMBER kan vara en viktig pusselbit för logistikhubbar och tillverkningsindustri vid integration av system och aktörer.

För källor och vidare läsning om innovationskapaciteten i den europeiska transportsektorn, gå hit.

Categories
Vårt erbjudande

7 saker du inte visste att du kunde göra med hjälp av LUPNUMBER

På LUP Technologies drivs vi av att jobba nära våra kunder för att hjälpa dem lösa vardagliga såväl som komplexa problem med hjälp av vår lösning LUPNUMBER. Med våra kunders behov och kravställningar i åtanke, så jobbar vi kontinuerligt för att utveckla en ännu bättre och mer relevant produkt. 

Emellanåt i våra dialoger upptäcker vi dock att våra kunder inte nyttjar den fulla potentialen som lösningen medför. För dig som är nyfiken på vår lösning eller som kanske rentav redan är kund hos oss, listar vi nedan sju (ofta förbisedda) områden där LUPNUMBER bevisat adderar värde.

 1. Kapacitetsplanera – med hjälp av statistikmodulen i systemet så kan peakar i leveranstider (per dag och tidpunkt) analyseras, varefter bemanning i den egna besöks- och / eller godshantering kan planeras.
 2. Implementera kunskapsprov – för att checka in på anläggningen går besökare igenom bildspel med bl.a. rutiner. Genom att addera ett kunskapsprov på slutet så kan anläggningsansvarig säkerställa att samtliga besökare har tagit till sig av  informationen.
 3. Addera detaljerad information – en del viktig information gällande exempelvis hur en last ska säkras eller lastas utelämnas ofta från bildspelet vid incheckning då den kan uppfattas som tung. I lösningen finns möjligheten att addera extra dokument för utskrift där denna typ av information enkelt kan förmedlas.
 4. Skala upp kommunikation – rutiner kan komma att behöva ändras snabbt, på en eller flera anläggningar samtidigt, vilket också ställer krav på skalbarhet. Detta görs såklart enklast via ett system, inte med hjälp av pappersinstruktioner.
 5. Minska stress – i lösningen så kan den genomsnittliga tiden för hur länge de ofta stressade förarna befinner sig på anläggning fås, vilket kan vara mycket relevant information att förmedla till besökare för att dra ner på stressnivåer vilket i sin tur minskar risken för incidenter. 
 6. Lös eventuella dispyter – i systemet loggas leveranshistorik, historik som kan visa sig vara värdefull för att enkelt lösa eventuella oenigheter mellan mottagare och speditör, exempelvis huruvida en leverans har mottagits eller ej.
 7. Integrera – processen för att hantera besökare och förenkla flödet inne på lastgården är ofta komplex och lutar sig på flertalet lösningar. LUPNUMBER går att integrera med flertalet, inklusive hårdvara som exempelvis körkortscanners eller alkoholmätare.

Kontakta oss gärna på info@luptechnologies.com om du vill veta mer, alternativ hör av dig till någon av dina befintliga LUP-kontakter för att diskutera din implementerade lösning.

Categories
Vårt erbjudande

Ny guide till säkrare lastbilstransporter på arbetsplatsen

Visste du att den vanligaste arbetsplatsolyckan med dödlig utgång drabbar en lastbilschaufför? I Sverige dödas nästan en lastbilschaufför i månaden i arbetsplatsolyckor.

En majoritet av dessa allvarliga olyckor sker vid lastning och lossning av gods ute på industrin: Typexempel är truckolyckor, klämning och fall.

Hur ser ert arbete ut för att förebygga denna typ av olyckor? Alldeles för många företag har idag ett arbetssätt som i lagens mening är bristfällig. Men det handlar inte bara om lagens paragrafer. Det är bokstavligen en fråga om liv och död. Därför har vi tagit fram snabbguiden Säkra lastbilstransporter på arbetsplatsen. Du kan ladda ner den gratis på www.lupnumber.com. Med den kan du själv stämma av hur ert arbete med trafikfrågorna ser ut.

LUP Technologies AB har genom att fokusera på dessa frågor kommit att bli en uppskattad partner i trafikfrågor för många välrenommerade industriföretag. Vi vill gärna dela dessa goda riktlinjer för säkrare, smartare transporter på din anläggning.

För säkerhetsmedvetna industriföretag som är beroende av lastbilstransporter är LUPNUMBER® ett utbildningssystem för lastbilschaufförer som höjer säkerheten och effektiviteten i anläggningslogistiken.

Ladda ner snabbguiden här: Säkra lastbilstransporter på arbetsplatsen- En snabbguide

Categories
Vårt erbjudande

Nytt affärsområde- Consulting

New business area- Consulting (English version below)

Vad gör egentligen LUP Technologies AB? Till idag har svaret på den frågan varit att vi levererar mjukvaran LUPNUMBER® samt tillhandahåller analystjänster genom våra egenutvecklade algoritmer i OPTURE™. Vi har alltid gjort angränsande konsultuppdrag åt våra kunder där det har funnits ett behov vi kunnat hjälpa till med att lösa. En kundfokuserad flexibilitet och problemlösande approach har alltid varit en utmärkande egenskap i våra leveranser. Vi har nu valt att bli ännu tydligare i vårt kunderbjudande genom att officiellt lansera affärsområdet Consulting.

Vad betyder då detta? Utöver våra produkter LUPNUMBER® och OPTURE™ arbetar vi även med kundspecifika uppdrag i affärsområdet Consulting. Vi löser problem i angränsande områden samt gör utredningar inom logistik och arbetsmiljöområdet med särskild inriktning på lastbilstrafik. Exempelvis:

 • Logistikeffektivisering och systemhantering
 • Effektiv godshantering, lastning och lossning
 • Arbetsmiljö och trafikfrågor, trafikplaner mm
 • Förslag på åtgärder för bättre logistik inom anläggningen
 • Samt löser just dina problem om vi tror att vi är bäst lämpade att lösa dessa. Annars hänvisar vi dig gärna till någon av våra relevanta partners. Vi är aktör med kanske norra Europas främsta expertis inom området lastbilstrafik på industriområden.

New business area- Consulting

English version

What does LUP Technologies AB actually do? To date, the answer to the question has been that we deliver the software LUPNUMBER® as well as provide analytics services through our proprietary algorithms in OPTURE™. We have always made adjoining consultancy assignments for our customers where there has been a need we could help to solve. A customer-focused flexibility and a problem solving approach has always been a distinctive feature of our deliveries. We have now chosen to become even clearer in our customer offering by officially launching the business area Consulting.

What does this mean then? In addition to our products LUPNUMBER® and OPTURE ™, we also work with customer-specific assignments in the Consulting business area. We solve problems in neighboring areas as well as carrying out investigations in logistics and health and safety with a special focus on truck traffic. For example:

 • Logistics efficiency and system management
 • Effective freight handling, loading and unloading
 • Work environment and traffic issues, traffic plans, etc.
 • Proposals for better logistics within the facility

As well as solving any problem you may have, if we believe we are best placed to solve these issues. Otherwise, we can helpt to refer you to any of our relevant partners. We are a company with perhaps Northern Europe’s leading expertise in the field of truck traffic in industrial areas.

Categories
Vårt erbjudande

New film: LUPNUMBER!

LUPNUMBER® Ny film!

SVENSKA
Vi har skapat denna introduktionsfilm till vad LUPNUMBER® är och hur det fungerar. Filmen går på 5 minuter igenom alla funktionerna i LUPNUMBER® och hur det kan hjälpa dig till säkrare smartare anläggningslogistik.

LUPNUMBER® är ett system för säkrare, smartare lastbilstransporter på din anläggning. Systemet hjälper dig att utbilda lastbilschaufförer i säkerhetsregler och anläggningsrutiner och du kan hantera lastbilsflödena på din anläggning. Lastbilschaufförer toppar olycksstatistiken över allvarliga arbetsplatsolyckor. Över hälften av de allvarliga olyckorna sker vid lastning/lossning på industrin. Med LUPNUMBER® kan du mer än halvera antalet incidenter, du uppfyller lagkraven och du får en säkrare, smartare anläggningslogistik.

Titta gärna på filmen och lämna en kommentar om du vill!

Filmen finns även med svenskt tal på LUP Technologies’ Youtube-kanal.

LUPNUMBER® Ny film!


ENGLISH
blogg

LUPNUMBER® New film!

We have created this introductory film to what LUPNUMBER® is and how it works. The film goes in 5 minutes through all of the features in LUPNUMBER® and how it can help you to safer smarter on-site logistics.

LUPNUMBER® is a system for safer, smarter transports at your facility. The system helps you to train truck drivers in safety rules and plant routines, and you can handle truck traffic at your facility. Truck drivers top the accident statistics on serious workplace accidents. More than half of the serious accidents occur during loading / unloading on-site. With LUPNUMBER®, you can more than halve the number of incidents, you meet the legal requirements and get safer, smarter on-site logistics.

Please watch the film and leave a comment if you want!

The film is also available in Swedish on LUP Technologies’ Youtube channel.

LUPNUMBER® New film!

 

Categories
Vårt erbjudande

New Release: OPTURE, Groundbreaking Industry 4.0 Application

blogg

http://www.youtube.com/B3xixTnwqjs

With our product LUPNUMBER® we have helped well renowned industrial companies to put safety first in their on-site logistics. We are now extending our offering in line with our slogan Safer, Smarter transport- We know how with a groundbreaking release.

We have released a working proof-of-concept of a Industry 4.0 Application enhancing logistical flows using numerical models and machine Learning (ML). LUP Technologies is today presenting a unique opportunity to drive digitalization within logistics to improve industrial productivity.

OPTURE is based on a numerical analytical model and a machine learning algorithm and is used to optimize a site’s flow of truck transports for loading and unloading. The model can calculate optimal loading hours and how to maximize productivity given a number or factors and available resources and restraints. The machine learning algorithm can forsee deviations in your operations before they happen.

opture blog entry

One key question OPTURE can help you answer is how efficient the on-site logistics on your site is. Your loading and unloading of trucks at your site. The definition of optimal is when all your loading resources are utilized and queing time for arriving trucks is zero. With OPTURE we can measure a previous time period or simulate a future time period. We can even detect potentially disturbing deviations from expected forecast.

The team behind LUP Technologies has a strong background in applied mathematics and Machine Learning. We have an academic background in mathematics and computer science and logistics, combined with very strong domain knowledge within the field of truck logistics. We are now really excited to release this working proof-of-concept of the Industry 4.0 Application OPTURE. Watch the video and feel free to reach out to us to learn more!

http://www.youtube.com/B3xixTnwqjs

Categories
Vårt erbjudande

Uppdaterad Hemsida: Tydligare budskap och ny statistik

hemsida

Vi på LUP har nu uppdaterad hemsidan för att tydligare kunna förmedla vårat budskap och presentera helhetslösningen som LUPNUMBER® erbjuder. Med detta har vi tydliggjort kravet som platsägare innehar, belyst farorna som finns under lastning/lossning och förklarat mer detaljerat hur LUPNUMBER®. Dessutom har vi även tagit fram ny statistik från våra kunder. Datan visat att de sänker sina rapporterade incidenter med upp till 65 procent! Det innebär en säkrare, smartare anläggningslogistik.

Läs mer om detta på vår hemsida.

Categories
Vårt erbjudande

Spännande utveckling: LUPNUMBER® V2

Skärmavbild 2017-10-10 kl. 11.57.53

LUPNUMBER® utvecklades utifrån industrins och transportföretagens behov av att bättre kunna kommunicera viktig anläggningsinformation med fokus på ett säkert arbetssätt. Vi har redan från början jobbat väldigt nära våra kunder. Vi lyssnar på vilka behov som finns i marknaden och försöker alltid skapa lösningar som på ett så effektivt sätt som möjligt löser kundens problem. LUPNUMBER® står nu inför en omfattande uppdatering. Denna uppdatering, LUPNUMBER® Version 2.0 inkluderar bl.a. en ny incheckningsmodul- Säker Incheckning med möjlighet att koppla ett alkolås till incheckningsmomentet.

Säker incheckning introducerar också nya utbildningsmoment och kan säkerställa en ännu bättre upplevelse för lastbilschaufförerna och en mer mångsidig lösning till industrin. Alltså kan du som platsägare på ett ännu bättre sätt säkerställa att regler och rutiner kan upprätthållas på din anläggning. Denna version innehåller också uppdateringar för att höja anläggningslogistikens effektivitet med förbättrade analysmöjligheter. LUPNUMBER® Version 2.0 förväntas vara färdig under första halvan av 2018, följ oss gärna för att få mer information om denna utveckling!