Will last yard ever become the last mile in manufacturing?

Inlägg på svenska följer nedan.

Most people in the logistics sector know the term last mile, i.e. the shortest part of the supply chain that makes out the final destination and the most expensive part of the journey due to the time and effort it takes to coordinate it. 

With  increasing customer demands, especially in B2C,  the last yard adds another level of complexity and cost for carriers. If the last mile is commonly known within logistics, the last yard might not be as established. The term was only introduced in 2019 by a Penn State supply chain professor and adds another stop on the logistics itinerary. If last mile is the final route before a shipment reaches a business or a consumer, the last yard takes it to where the business or consumer will use it. 

For manufacturing companies last yard actually means getting the goods delivered directly to a specific spot on the production line. 

But will this ever become an investment worth making for manufacturing companies? Maybe. Assume the line has to be shut down because a particular part is lacking. Normally, carriers would get a request to deliver an expedited order to the site goods reception. The shipment is delivered on time, i.e. the last mile was properly covered, but for some reason it ends up sitting in a goods reception for a few days more. The delay is on the customer’s side, but the carrier might still get some badwill from it. What would happen if the missing part instead was brought to the production line by the carrier?

We don’t necessarily think that the last yard is an investment alternative on the table for all manufacturing companies. Companies that for instance rely heavily on chemicals, e.g. paper and pulp manufacturers that we at Lup Technologies have a strong collaboration with in Sweden, are likely reluctant to outsource the last yard given the additional security and compliance required when managing chemical goods. On the other hand, for e.g. automotive players and especially OEMs, the concept might be more intriguing assuming that the additional data required to guide a carrier into the production facility and the security accesses can be solved in a safe, simple and compliant way. 

At Lup Technologies, we believe that extending the yard into the production plant might be feasible and we will continue to look at ways to develop our solution once the requirement potentially hits us. 

What are your thoughts? Do you think that last yard will become the new last mile?


De flesta personer som är aktiva inom logistikbranschen känner till begreppet last mile, det vill säga den kortaste delen av en supply chain som också utgör slutdestinationen och som därtill är den dyraste delen av kedjan på grund av tiden och energin som går åt att koordinera den.

Med ökande kundkrav, framförallt inom B2C, adderar konceptet last yard ytterligare en komplexitetsnivå och kostnad för speditörerna. Om begreppet last mile är allmänt känt inom logistik, så är last yard sannolikt inte lika etablerat. Begreppet introducerades först 2019 av en forskare inom supply chain vid Penn State universitetet i USA och adderar ytterligare ett stopp på försörjningskedjan. Om last mile är den sista rutten innan en leverans når ett företag eller en konsument, så tar last yard leveransen hela vägen till den plats där företaget eller konsumenten ska använda den.

För företag inom tillverkningsindustrin så innebär last yard då att få gods levererat direkt till en specifik punkt på produktionslinan.

Men kommer last yard någonsin bli en investering som är värd att göra för tillverkningsindustrin? Kanske. Antag att linan måste stängas ner på grund av att en nyckelkomponent saknas. Vad som då normalt sker är att speditörerna får i uppdrag att leverera en expressleverans till anläggningens godsmottagning. Nyckelkomponenten anländer i tid, det vill säga last mile utförs som den ska, men av någon anledning fastnar nyckelkomponenten i godsmottagningen i ett par dar till. Ansvaret för förseningen ligger helt klart på kundens sida, men speditören riskerar fortfarande att få “badwill” för detta. Vad hade hänt om komponenten istället levererades direkt till produktionslinan av speditören?

Vi tror inte nödvändigtvis att investeringar i last yard kommer göras av alla bolag inom tillverkningsindustrin. Företag som är beroende av tunga kemikalier i sin tillverkningsprocess, exempelvis pappersmassaindustrin som vi på Lup Technologies har ett starkt samarbete med i Sverige, kommer sannolikt vara motståndare till att lägga ut last yard på speditörer givet kravet på säkerhet och tunga regelverk vid hantering av kemikalier. Å andra sidan, för förslagsvis bilindustrin och framförallt OEM-företag, så kan konceptet komma att bli mer aktuellt. Detta under förutsättningen att man lyckas delge den data som krävs för att dirigera speditören till produktionslinan men även att säkerhetsaccesser kan lösas på ett säkert, enkelt och regelrätt sätt.

På Lup Technologies så tror vi att en förlängning av “yarden” in i produktionsanläggningen är görbar och vi kommer att fortsätta hålla koll på denna trend för att, när tiden väl är inne och efterfrågan bland våra kunder finns, kunna möta behovet.

Vad tror du? Tror du att last yard kommer bli det nya last mile?