Nytt affärsområde- Consulting

New business area- Consulting (English version below)

Vad gör egentligen LUP Technologies AB? Till idag har svaret på den frågan varit att vi levererar mjukvaran LUPNUMBER® samt tillhandahåller analystjänster genom våra egenutvecklade algoritmer i OPTURE™. Vi har alltid gjort angränsande konsultuppdrag åt våra kunder där det har funnits ett behov vi kunnat hjälpa till med att lösa. En kundfokuserad flexibilitet och problemlösande approach har alltid varit en utmärkande egenskap i våra leveranser. Vi har nu valt att bli ännu tydligare i vårt kunderbjudande genom att officiellt lansera affärsområdet Consulting.

Vad betyder då detta? Utöver våra produkter LUPNUMBER® och OPTURE™ arbetar vi även med kundspecifika uppdrag i affärsområdet Consulting. Vi löser problem i angränsande områden samt gör utredningar inom logistik och arbetsmiljöområdet med särskild inriktning på lastbilstrafik. Exempelvis:

  • Logistikeffektivisering och systemhantering
  • Effektiv godshantering, lastning och lossning
  • Arbetsmiljö och trafikfrågor, trafikplaner mm
  • Förslag på åtgärder för bättre logistik inom anläggningen
  • Samt löser just dina problem om vi tror att vi är bäst lämpade att lösa dessa. Annars hänvisar vi dig gärna till någon av våra relevanta partners. Vi är aktör med kanske norra Europas främsta expertis inom området lastbilstrafik på industriområden.

New business area- Consulting

English version

What does LUP Technologies AB actually do? To date, the answer to the question has been that we deliver the software LUPNUMBER® as well as provide analytics services through our proprietary algorithms in OPTURE™. We have always made adjoining consultancy assignments for our customers where there has been a need we could help to solve. A customer-focused flexibility and a problem solving approach has always been a distinctive feature of our deliveries. We have now chosen to become even clearer in our customer offering by officially launching the business area Consulting.

What does this mean then? In addition to our products LUPNUMBER® and OPTURE ™, we also work with customer-specific assignments in the Consulting business area. We solve problems in neighboring areas as well as carrying out investigations in logistics and health and safety with a special focus on truck traffic. For example:

  • Logistics efficiency and system management
  • Effective freight handling, loading and unloading
  • Work environment and traffic issues, traffic plans, etc.
  • Proposals for better logistics within the facility

As well as solving any problem you may have, if we believe we are best placed to solve these issues. Otherwise, we can helpt to refer you to any of our relevant partners. We are a company with perhaps Northern Europe’s leading expertise in the field of truck traffic in industrial areas.