Categories
Aktuellt Kostnadseffektivitet

The importance of new generation YMS for supply chain efficiency

Inlägg på svenska följer nedan.

In February this year, Fourkites released an industry report on the state of yard management and in it they present data on the fact that despite 92% of organisations believing that yard management systems (YMS) could add value to their organisation, only 25% currently use a YMS. This gap is driven by organisations prioritizing investments in transportation management systems (TMS) and warehouse management systems (WMS) and deficiencies in many legacy YMS solutions. And being stuck with legacy YMS is a big issue in 2021.

As innovations such as IoT devices, sensors and autonomous vehicles are increasingly entering the yard, having solutions that do not support integrations, analytic, predictive or automated capabilities is problematic. With a new generation of YMS, including our own LUPNUMBER®, that enable integrations with new innovations and TMS/WMS a real-time full picture of operations can be achieved.

The typical yard flow, supported by new generation Yard Management Solutions

We underline the importance of investing in TMS and WMS solutions, but stress that if choosing to sideline investments in YMS, companies need to accept manual process inefficiencies in the yard that drive labor and operational costs. Some of these are made visible in the Fourkites survey:

 • When it comes to both yard and appointment management, the majority of respondents claim manual processes as their biggest challenge (55% and 52%, respectively).
 • 46% of respondents said manual processes were their biggest pain point, while 21% listed locating equipment as their biggest pain point.
 • 22% of respondents manage their gate processes on paper, while only 5% have taken steps to automate these processes.
 • 21% claim poor dock door utilization, 18% claim silos between appointment management and TMS/WMS.
 • 27% of respondents do not maintain any kind of yard or appointment performance metrics.

When building improved capability within supply chain and logistics in general (be it WMS, TMS or YMS), an important consideration is to choose a solution that is offered on a software-as-a-service (SaaS) platform and operates in the cloud, as opposed to local servers on the site premises. The rationale for this is that a SaaS-solution will typically pull data from various sources, combine and analyze it, all while often being built on a modular approach. The latter is a true benefit for small and medium-sized (SME) companies as they can cherry-pick functionality that is relevant for them rather than having to pay for a full-package that they don’t need, which often results in SMEs being priced out.

As we at Lup Technologies operate in the midst of the increasing TMS and YMS adoption, this quote from the Chairman and CEO of the logistics giant XPO Logistics echoes with us:

“The business of transportation and logistics, in general is about data. […] This is about data collection, analysis of data, and then applying that information to route your assets in the most effective way.”


I februari släppte Fourkites en rapport där de redogör för hur det står till med yard management idag. I rapporten presenterar de data som visar på att 92% av de tillfrågade organisationerna tror att system för yard management (YMS) kan addera värde till deras organisation, men att endast 25% för närvarande använder ett YMS. Enligt rapporten beror gapet beror främst på två saker; 1) att organisationer prioriterar investeringar i transportation management system (TMS) och warehouse management systems (WMS) och 2) att mängder av “legacy” YMS kommer med mängder av brister. Och att sitta på ett legacy YMS är ett stort problem 2021.

Allt eftersom innovationer som IoT, sensorer och självkörande fordon blir mer och mer vanliga i “yarden” (lastgården), så blir system som inte har stöd för integrationer, avancerad dataanalys och automatiserade processer mer problematiska. Om företag istället riktar in sig på den nya generationen av YMS, som vårt eget LUPNUMBER®, möjliggörs integrationer med ny teknik och TMS/WMS som i sin tur möjliggör en komplett realtidsvisualisering av vad som händer på lastgården.

Ett typisk flöde på lastgården som den nya generations lösningar för Yard Management (YMS) stödjer

Vi är först med att understryka vikten av att investera i TMS och WMS för effektiva försörjningskedjor, men trycker ändå på riskerna med att bortse från investeringar i YMS. Om företag väljer att inte investera i den nya generationens YMS så innebär det de facto en acceptans av att manuella processer i lastgården kommer att fortskrida, något som driver löne- och produktionskostnader. En del av dessa ineffektiviteter framgår i Fourkites enkät:

 • Gällande både yard management och ankomst-/besökshantering, så hävdar en majoritet av respondenterna att manuella processer är deras största utmaning (55% och 52% för de respektive funktionerna).
 • 46% av respondenterna svarade att manuella processer var deras största utmaning, medan 21% svarade att hitta material / utrustning var deras största utmaning.
 • 22% av respondenterna hanterar inpassage/utpassage på papper, medan endast 5% har tagit steget för att automatisera dessa processer.
 • 21% hävdar att de har outnyttjad kapacitet i lastkajshantering och 18% hävdar att de upplever silon mellan ankomst-/besökshantering och TMS/WMS.
 • 27% har inga KPIer för att följa upp effektivteten i lastgården eller ankomst-/besökshantering.

När företag väl fattar ett beslut att bygga förmågor inom försörjningskedjor och logistik generellt, dvs oavsett om det handlar om WMS, TMS eller YMS, så är valet av en molnbaserad SaaS-lösning en viktig parameter att ha i åtanke. Det viktigaste argumentet för detta är att en SaaS-lösning typiskt har möjligheten att extrahera och kombinera data från flertalet lösningar och därigenom möjliggör för företagen att se mönster och få nya insikter om sina processer. Därtill, så är SaaS-lösningar ofta byggda modulärt vilket innebär att företag kan välja att endast implementera den funktionalitet som är relevant för dem, istället för att köpa en färdigpaketerad (och ofta dyr) lösning där de endast använder en bråkdel av funktionerna. Denna modulära logik är särskilt fördelaktig för små och medelstora företag som historiskt sett har blivit “utprisade” när lösningarna har blivit för komplexa och dyra.

Categories
Innovation Kostnadseffektivitet Vårt erbjudande

Innovation och transportsektorn – hur står det till?

Innovation och transportsektorn är inte alltid två begrepp som går hand i hand trots att det läggs mängder av resurser på forskning och utveckling (FoU). Majoriteten av investeringarna i FoU görs av privata företag (47 miljarder € under 2017) med framförallt bilindustrin i spetsen, samtidigt som den offentliga sektorn i Europa lade knappt 3,3 miljarder € under 2017, en siffra som också sjönk till 2,8 miljarder € under 2018.

Givet att bilindustrin leder FoU-skutan å branschens vägnar så är det inte förvånande att automatisering och utfasning av fossila bränslen (genom framförallt elektrifiering, cirkulära ekonomier och användning av förnybara resurser) är de två främsta innovationstrenderna, men en nästan lika stor trend som skiftet mot fossilfritt är digitalisering av infrastrukturen inom transportekosystemet.

Just digitalisering av infrastrukturen inom transportindustrin är givetvis någonting som vi på LUP brinner lite extra för då vi finns för att digitalisera det fysiska gränssnittet mellan transportföretagen och logistikhubbar. I praktiken innebär det att vi förenklar hanteringen av alla ankomster och avgångar med lastbilar med hjälp av ankomst- och avgångsregistrering, grindhantering utan mänsklig involvering samt dirigering av flöden inne på lastgårdar.

Då en hamn kan ha hundratals in- och utpasseringar på ett dygn och en modern fabrik kan ha 200 tidsstyrda utlastningar under en dag, så leder en digitalisering av gränssnittet i praktiken till en effektivare och säkrare transporthantering.

LUPNUMBER kan vara en viktig pusselbit för logistikhubbar och tillverkningsindustri vid integration av system och aktörer.

För källor och vidare läsning om innovationskapaciteten i den europeiska transportsektorn, gå hit.

Categories
Kostnadseffektivitet

Varför vi borde prata mer om yard management

Yard management, en underkategori till supply chain management och ett hett ord inom branschen, är i stora drag en process som organisationer kan tillämpa för att dirigera de logistiska flöden som uppstår på en anläggning när fordon, personal och gods rör sig för lossning och lastning. Att uppnå en effektiv balans mellan inkommande och utgående godshantering är inte enkelt, särskilt inte om den fortfarande hanteras med hjälp av radiokommunikation och pappersinstruktioner. 

För anläggningar som hanterar stora volymer av inkommande, utgående eller stillastående trailers så kan ett yard management system (YMS) vara en lönsam investering. Genom att synliggöra nyckelaktiviteter, optimera arbetsflöden och användningen av lastgården möjliggörs punktlig och säker hantering av gods, vilket i slutändan kan ge mätbara kostnadsreduceringar. 

Följande fem punkter är exempel på hur dessa kostnadsreduceringar kan uppnås med hjälp av ett yard management system:

 1. Synlighet i realtid – personalen på anläggningen får tillgång till realtidsinformation angående trailerplacering och innehåll, kan delge och motta rutiner och instruktioner samt säkerställa att samtliga aktiviteter genomförts 
 2. Proaktivitet – en sent ankommande trailer kan i värsta fall innebära en försenad kundorder och ett brutet kundlöfte. Med hjälp av tidiga notifikationer om förseningar så ges produktionsplanerare möjligheten att proaktiv jobba runt sena leveranser och upphämtningar
 3. Utnyttjandegrad av lastgård – trailers i en lastgård kan nästan ses som inventarier i ett lager: du vill veta exakt var de befinner sig, hur mycket utrymme de upptar och hur mycket utrymme du har kvar att använda. Genom att optimera utnyttjandegraden så skapas flexibilitet för mer eller mindre temporär trailerhantering och en god förståelse för anläggningens faktiska kapacitet fås. 
 4. Slotbokning – välplanerade och välkommunicerade transportörankomster kan ha dramatisk inverkan på effektiviteten på en anläggning. Genom att senarelägga en redan sen leverans istället för att påbörja lossning eller lastning vid sen ankomst så kan kedjereaktioner av sena hanteringar undvikas. Därtill, för känsligt gods så går det med hjälp av bokning att minimera kötid och därmed minimera risken för negativ inverkan på godskvaliteten. 
 5. Utvärdering av transportör – i systemet kan information om historiska lastningar och lossningar per transportör lagras. Denna information kan aggregeras och senare användas för att utvärdera transportörens prestationer, exempelvis vad gäller sena ankomster eller regelefterlevnad, som i sin tur kan användas i t ex kontraktsförhandlingar.

Visst låter det lockande? Vi på LUP Technologies följer branchens framfart med spänning!